1. Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế

Đăng lúc: Chủ nhật - 11/08/2013 23:48
a) Trình tự thực hiện:
- Tổ chức, Cá nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định và nộp tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng tiến hành thẩm xét hồ sơ. Nếu hồ sơ đúng, đủ, hợp lệ thì thẩm định cơ sở, sau khi thẩm định cơ sở viết phiếu nhận và hẹn trả kết quả cho tổ chức, cá nhân đến nộp hồ sơ và thụ lý hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa đủ thì hướng dẫn cho tổ chức, cá nhân hoàn thiện hồ sơ.
- Tổ chức, cá nhân nhận kết quả và nộp lệ phí tại Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
b) Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm.
c) Thành phần và số lượng hồ sơ
* Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (theo Mẫu 1);
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký ngành nghề kinh doanh thực phẩm (bản sao có xác nhận của cơ sở);
- Bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm (có xác nhận của cơ sở), bao gồm:
+ Bản vẽ sơ đồ thiết kế mặt bằng của cơ sở và khu vực xung quanh;
+ Sơ đồ quy trình sản xuất thực phẩm hoặc quy trình bảo quản, phân phối sản phẩm và bản thuyết minh về cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ của cơ sở.
- Giấy xác nhận tập huấn kiến thức về an toàn thực phẩm của chủ cơ sở và người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm:
+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (có xác nhận của cơ sở tập huấn);
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách đã được tập huấn (có xác nhận của cơ sở tập huấn).
- Giấy xác nhận đủ sức khoẻ chủ cơ sở và của người trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm; phiếu báo kết quả cấy phân âm tính mầm bệnh gây bệnh đường ruột (tả, lỵ trực khuẩn và thương hàn) của người trực tiếp sản xuất thực phẩm đối với những vùng có dịch bệnh tiêu chảy đang lưu hành theo công bố của Bộ Y tế:
+ Đối với cơ sở dưới 30 người: Nộp bản sao giấy xác nhận (Có xác nhận của cơ sở khám bệnh);
+ Đối với cơ sở từ 30 người trở lên: Nộp danh sách kết quả khám sức khoẻ, xét nghiệm phân của chủ cơ sở và của người tham gia trực tiếp sản xuất, kinh doanh thực phẩm (Có xác nhận của cơ sở khám bệnh).
* Số lượng hồ sơ:  01 bộ
d)  Thời hạn giải quyết: Không quá 10 ngày làm việc  kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
đ) Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân
e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Sở Y tế tỉnh Cao Bằng
- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Cao Bằng.
g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
h)  Phí, lệ phí:
- Lệ phí cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm: 150.000 đồng/1 lần cấp.
- Phí thẩm xét hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đủ điều kiện ATTP:  500.000 đồng/cơ sở.
- Phí thẩm định cơ sở sản xuất thực phẩm:
+ Cơ sở sản xuất TP nhỏ lẻ:  1.000.000 đồng/lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất TP có doanh thu ≤  100 triệu đồng/tháng: 2.000.000 đồng/lần/cơ sở.
+ Cơ sở sản xuất TP có doanh thu > 100 triệu đồng/tháng: 3.000.000 đồng/lần/cơ sở.
- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh thực phẩm:
+ Cửa hàng bán lẻ thực phẩm: 500.000 đồng/lần/cơ sở.
+ Đại lý, cửa hàng bán buôn thực phẩm: 1.000.000 đồng/lần/cơ sở.
- Phí thẩm định cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống:
+ Cơ sở chế biến xuất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, bếp ăn khách sạn dưới 200 suất ăn; cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố cố định:  500.000 đồng/lần/cơ sở.
+ Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, bếp ăn khách sạn từ 200 xuất ăn đến 500 suất ăn: 600.000 đồng/lần/cơ sở.
+ Cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể, nhà hàng, bếp ăn khách sạn từ 500 suất ăn trở lên: 700.000 đồng/lần/cơ sở.
+ Cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố:  500.000 đồng/lần/cơ sở.
(Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính).
i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
Mẫu 1: Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm.
(Thông tư số 26 /2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có
l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Luật An toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17 tháng 6 năm 2010;
- Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm;
- Thông tư số 15/2012/TT-BYT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về điều kiện chung đảm bảo an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm;
-Thông tư số 16/2012/TT-BYT ngày 22/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dụng cụ, bao gói chứa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;
- Thông tư số 26/2012/TT-BYT ngày 30 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm chức năng, thực phẩm tăng cường vi chất dinh dưỡng, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm; nước khoáng thiên nhiên, nước uống đóng chai; dịch vụ, vật liệu bao gói, chữa đựng thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;
- Thông tư số 30/2012/TT-BYT ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế Quy định về điều kiện an toàn thực phẩm đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, kinh doanh thức ăn đường phố;
- Thông tư số 149/2013/TT-BTC ngày 29 tháng 10 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí quản lý chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm.
 

 
Mẫu 1
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 26 /2012/TT-BYT
ngày 30 tháng 11  năm  2012 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
   
 
........................., ngày........ tháng........ năm 20.....
 
ĐƠN ĐỀ NGHỊ
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
(Dùng cho cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm)
(Đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm theo mùa vụ phải ghi rõ thời gian hoạt động)
 
    Kính gửi:............................................................................................
 
Họ và tên chủ cơ sở: ...................................................................................
Tên cơ sở: ....................................................................................................
Địa chỉ trụ sở (theo đăng ký kinh doanh:....................................................
Điện thoại:..................................Fax:..........................................................
Địa chỉ cấp Giấy chứng nhận sản xuất/kinh doanh  (1):...............................
.....................................................................................................................
....................................................................................................................
Doanh thu dự kiến (triệu đồng/tháng): ..........................................................
Số lượng công nhân viên:......................(trực tiếp:...........; gián tiếp:.........)
Đề nghị được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm cho sản xuất /kinh doanh :.......................................................................................
...................................................................................................................................
Chúng tôi cam kết thực hiện các quy định điều kiện an toàn thực phẩm tại cơ sở trong quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm của mình và chịu hoàn toàn trách nhiệm về những vi phạm theo quy định của pháp luật.
 
  CHỦ CƠ SỞ
(ký tên & ghi rõ họ tên)
   
 
 
 
 
 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc

 
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 51
  • Khách viếng thăm: 49
  • Máy chủ tìm kiếm: 2
  • Hôm nay: 6402
  • Tháng hiện tại: 129350
  • Tổng lượt truy cập: 9737345
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế