Danh sách các Trạm y tế xã, phường, thị trấn được cấp giấy phép hoạt động

Đăng lúc: Thứ hai - 04/01/2016 02:57
       UBND TỈNH CAO BẰNG                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
            SỞ Y TẾ                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                                       DANH SÁCH
Các trạm y tế xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng
đã được cấp giấy phép hoạt động theo Luật khám bệnh, chữa bệnhSTT Tên trạm y tế xã, phường, thị trấn
  I.  Thành phố Cao Bằng (11 cơ sở)
1 Trạm Y tế Phường Đề Thám
2 Trạm Y tế Phường  Hợp Giang
3 Trạm Y tế Phường Tân Giang
4 Trạm Y tế Phường Sông Bằng
5 Trạm Y tế Phường Sông Hiến
6 Trạm Y tế Phường Hoà Chung
7 Trạm Y tế Phường Ngọc Xuân
8 Trạm Y tế Phường Duyệt Trung
9 Trạm Y tế xã Vĩnh Quang
10 Trạm Y tế xã Hưng Đạo
11 Trạm Y tế xã Chu Trinh 
  II. Huyện Bảo Lạc (17 cơ sở)
12 Trạm Y tế Thị trấn Bảo Lạc
13 Trạm Y tế xã Xuân Trường
14 Trạm Y tế xã Khánh Xuân
15 Trạm Y tế xã Phan Thanh 
16 Trạm Y tế xã Huy Giáp
17 Trạm Y tế xã Đình Phùng
18 Trạm Y tế xã Sơn Lộ
19 Trạm Y tế xã Hưng Đạo
20 Trạm Y tế xã Hồng Trị
21 Trạm Y tế xã Hồng An
22 Trạm Y tế xã Cô Ba
23 Trạm Y tế xã Cốc Pàng
24 Trạm Y tế xã Thượng Hà
25 Trạm Y tế xã Bảo Toàn
26 Trạm Y tế xã Sơn Lập
27 Trạm Y tế xã Kim Cúc
28 Trạm Y tế xã Hưng Thịnh
  III. Huyện Bảo Lâm (14 cơ sở)
29 Trạm Y tế thị trấn Pác Miầu
30 Trạm Y tế xã Lý Bôn
31 Trạm Y tế xã Vĩnh Quang
32 Trạm Y tế xã Vĩnh Phong
33 Trạm Y tế xã Tân Việt 
34 Trạm Y tế xã Nam Quang
35 Trạm Y tế xã Nam Cao
36 Trạm Y tế xã Đức Hạnh 
37 Trạm Y tế xã Mông Ân
38 Trạm Y tế xã Quảng Lâm
39 Trạm Y tế xã Thạch Lâm
40 Trạm Y tế xã Thái Học
41 Trạm Y tế xã Thái Sơn
42 Trạm Y tế xã Yên Thổ
  IV. Huyện Hà Quảng (19 cơ sở) 
43 Trạm Y tế thị trấn Xuân Hòa
44 Trạm Y tế xã Phù Ngọc
45 Trạm Y tế xã Thượng Thôn
46 Trạm Y tế xã Đào Ngạn
47 Trạm Y tế xã Kéo Yên
48 Trạm Y tế xã Lũng Nặm
49 Trạm Y tế xã Sỹ Hai
50 Trạm Y tế xã Quý Quân
51 Trạm Y tế xã Sóc Hà
52 Trạm Y tế xã Trường Hà
53 Trạm Y tế xã Nội Thôn
54 Trạm Y tế xã Hồng Sỹ
55 Trạm Y tế xã Vân An
56 Trạm Y tế xã Tổng Cọt
57 Trạm Y tế xã Mã Ba
58 Trạm Y tế xã Hạ Thôn
59 Trạm Y tế xã Cải Viên
60 Trạm Y tế xã Nà Sác
61 Trạm Y tế xã Vần Dính
  V. Huyện Hạ Lang (14 cơ sở)
62 Trạm Y tế thị trấn Thanh Nhật 
63 Trạm Y tế xã Lý Quốc
64 Trạm Y tế xã Đồng Loan
65 Trạm Y tế xã Thắng Lợi
66 Trạm Y tế xã Đức Quang
67 Trạm Y tế xã Kim Loan
68 Trạm Y tế xã Việt Chu
69 Trạm Y tế xã Thái Đức
70 Trạm Y tế xã Thị Hoa
71 Trạm Y tế xã Cô Ngân
72 Trạm Y tế xã An Lạc
73 Trạm Y tế xã Vinh Quý
74 Trạm Y tế xã Minh Long 
75 Trạm Y tế xã Quang Long
  VI. Huyện Hoà An (21 cơ sở)
76 Trạm Y tế thị trấn Nước Hai 
77 Trạm Y tế xã Nguyễn Huệ
78 Trạm Y tế xã Hoàng Tung
79 Trạm Y tế xã Lê Chung
80 Trạm Y tế xã Hà Trì
81 Trạm Y tế xã Hồng Nam
82 Trạm Y tế xã Quang Trung
83 Trạm Y tế xã Trưng Vương
84 Trạm Y tế xã Ngũ Lão
85 Trạm Y tế xã Bạch Đằng
86 Trạm Y tế xã Bình Dương
87 Trạm Y tế xã Bình Long
88 Trạm Y tế xã Đại Tiến
89 Trạm Y tế xã Đức Long
90 Trạm Y tế xã Đức Xuân
91 Trạm Y tế xã Hồng Việt
92 Trạm Y tế xã Nam Tuấn
93 Trạm Y tế xã Dân Chủ
94 Trạm Y tế xã Bế Triều
95 Trạm Y tế xã Trương Lương
96 Trạm Y tế xã Công Trừng
  VII. Huyện Nguyên Bình (20 cơ sở)
97 Trạm Y tế thị trấn Nguyên Bình
98 Trạm Y tế thị trấn Tĩnh Túc
99 Trạm Y tế xã Lang Môn
100 Trạm Y tế xã Minh Tâm
101 Trạm Y tế xã Bắc Hợp
102 Trạm Y tế xã Minh Thanh
103 Trạm Y tế xã Thái Học
104 Trạm Y tế xã Tam Kim
105 Trạm Y tế xã Hưng Đạo
106 Trạm Y tế xã Quang Thành
107 Trạm Y tế xã Thể Dục
108 Trạm Y tế xã Thành Công
109 Tram Y tế xã Thịnh Vượng
110 Trạm Y tế xã Yên Lạc
111 Trạm Y tế xã Vũ Nông
112 Trạm Y tế xã Phan Thanh
113 Trạm Y tế xã Triệu Nguyên
114 Trạm Y tế xã Hoa Thám 
115 Trạm Y tế xã Mai Long
116 Trạm Y tế xã Ca Thành
  VIII. Huyện Phục Hoà (9 cơ sở)
117 Trạm y tế thị trấn Hoà Thuận
118 Trạm Y tế thị trấn Tà Lùng
119 Trạm Y tế xã Cách Linh  
120 Trạm Y tế xã Đại Sơn
121 Trạm Y tế xã Lương Thiện
122 Trạm Y tế xã Mỹ Hưng
123 Trạm Y tế xã Tiên Thành
124 Trạm Y tế xã Hồng Đại
125 Trạm Y tế xã Triệu Ẩu
  IX. Huyện Quảng Uyên (17 cơ sở)
126 Trạm Y tế thị trấn Quảng Uyên
127 Trạm Y tế xã Hoàng Hải
128 Trạm Y tế xã Hạnh Phúc
129 Trạm Y tế xã Hồng Quang
130 Trạm Y tế xã Hồng Định
131 Trạm Y tế xã Quốc Phong
132 Trạm Y tế xã Cai Bộ
133 Trạm Y tế xã Chí Thảo
134 Trạm Y tế xã Phi Hải
135 Trạm Y tế xã Bình Lăng
136 Trạm Y tế xã Độc Lập
137 Trạm Y tế xã Ngọc động
138 Trạm Y tế xã Tự Do
139 Trạm Y tế xã Quốc Dân
140 Trạm Y tế xã Đoài Khôn
141 Trạm Y tế xã Phúc Sen
142 Trạm Y tế xã Quảng Hưng
  X. Huyện Thạch An (16 cơ sở)
143 Trạm Y tế thị trấn Đông Khê
144 Trạm Y tế xã Đức Xuân
145 Trạm Y tế xã Lê Lợi
146 Trạm Y tế xã Lê Lai
147 Trạm Y tế xã Danh Sỹ
148 Trạm Y tế xã Đức Long
149 Trạm Y tế xã Thụy Hùng
150 Trạm Y tế xã Thị Ngân
151 Trạm Y tế xã Vân Trình
152 Trạm Y tế xã Trọng Con
153 Trạm Y tế xã Thái Cường
154 Trạm Y tế xã Kim Đồng
155 Trạm Y tế xã Minh Khai
156 Trạm Y tế xã Đức Thông
157 Trạm Y tế xã Canh Tân
158 Trạm Y tế xã Quang Trọng
  XI. Huyện Thông Nông (10 cơ sở)
159 Trạm Y tế thị trấn Thông Nông
160 Trạm Y tế xã Vị Quang
161 Trạm Y tế xã Lương Thông
162 Trạm Y tế xã Đa Thông
163 Trạm Y tế xã Ngọc Động
164 Trạm Y tế xã Lương Can
165 Trạm Y tế xã Cần Yên 
166 Trạm Y tế xã Bình Lãng
167 Trạm Y tế xã Cần  Nông
168 Trạm Y tế xã Thanh Long
169 Trạm Y tế xã Yên Sơn
  XII. Huyện Trà Lĩnh (10 cơ sở)
170 Trạm Y tế thị trấn Hùng Quốc
171 Trạm Y tế xã Quang Hán
172 Trạm Y tế xã Cao Chương
173 Trạm Y tế xã Quốc Toản
174 Trạm Y tế xã Xuân Nội
175 Trạm Y tế xã Quang Trung
176 Trạm Y tế xã Tri Phương
177 Trạm Y tế xã Cô Mười
178 Trạm Y tế xã Lưu Ngọc
179 Trạm Y tế xã Quang Vinh
  XIII. Huyện Trùng Khánh (20 cơ sở)
180 Trạm Y tế xã Chí Viễn
181 Trạm Y tế xã Đình Minh
182 Trạm Y tế xã Đức Hồng
183 Trạm Y tế xã Cảnh Tiên
184 Trạm Y tế xã Thông Huề
185 Trạm Y tế xã Ngọc Chung
186 Trạm Y tế xã Đoài Côn
187 Trạm Y tế xã Phong Châu
188 Trạm Y tế xã Trung Phúc
189 Trạm Y tế xã Đàm Thủy
190 Trạm Y tế xã Lăng Hiếu
191 Trạm Y tế xã Khâm Thành
192 Trạm Y tế xã Thân Giáp
193 Trạm Y tế xã Lăng Yên
194 Trạm Y tế xã Cao Thăng
195 Trạm Y tế xã Ngọc Khê
196 Trạm Y tế xã Ngọc Côn
197 Trạm Y tế xã Phong Nặm
198 Trạm Y tế xã Đình Phong
199 Trạm y tế thị trấn Trùng Khánh 
   

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 
Học liệu điện tử LUX - DEV
VNPT Cao Bang

Liên kết webstie

  • Đang truy cập: 38
  • Khách viếng thăm: 34
  • Máy chủ tìm kiếm: 4
  • Hôm nay: 1955
  • Tháng hiện tại: 46443
  • Tổng lượt truy cập: 10382430
ICD-10
ICD-9 CM vol 3
VNPT His
cổng gdbhyt
Quản lý thiết bị y tế
Cổng dữ liệu BYT

Thông tin tổng hợp


TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ SỞ Y TẾ CAO BẰNG
Địa chỉ: Số 031, phố Hiến Giang, phường Hợp Giang, Thành phố Cao Bằng, Cao Bằng
Email: soyte@caobang.gov.vn; Điện thoại: 0263.852 272; Fax: 0263 853 208
Chịu trách nhiệm: ông Nông Tuấn Phong - Giám đốc Sở Y tế